Terms & conditions

Algemene Voorwaarden First Of Season Festival

Bijlage 1: Toegang tot het Festival

Bijlage 2: Huisregels

Bijlage 3: Betalingen

Bijlage 4: Add-On sale

 1. Definities

1.1 Add-On: Een extra aankoop bij de Festivalorganisator of (voor zover van toepassing) een onafhankelijke derde partij, bovenop de Festivalproducten en/of -diensten , zoals bijvoorbeeld, van lockers of pendeldiensten, die actief zijn op of rond het festivalterrein). Add-Ons worden gepromoot en te koop aangeboden door de Festivalorganisator, via het platform Eventsquare via Home – First Of Season (first-of-season.com).

1.2 First Of Season Tokens: een monetaire waarde die via de bovenstaande site en op het Festival kan worden gekocht voor uitgaven op het festivalterrein aan onder andere voedsel en drank en toilet. De aankoop en het gebruik van Coins zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden uiteengezet in Bijlage 3.

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn of haar commerciële, zakelijke, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit.

1.4 Festival: de editie van 2024 van het muziekfestival ‘First Of Season Festival’, dat momenteel plaatsvindt in Molenbeersel 3640, België, van 03 mei tot en met 05 mei 2024.

1.5 Festivalorganisator: Sjavieee Events VOF, met maatschappelijke zetel in de Groezenstraat 13, 3640 Molenbeersel, België, en ondernemingsnummer BE05 7370 7281 1475, de organisator en producent van het Festival.

1.6 Festivalproducten en/of -diensten: de producten en/of diensten die toegang geven tot het Festival, zoals aangeboden aan en gekocht door de Klant via een Officieel Verkoopkanaal. . Add-Ons kunnen desgevallend bij een dergelijke aankoop worden toegevoegd en variëren naar gelang van het Officiële Verkoopkanaal, volgens de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 4. Tokens kunnen worden gekocht via Home – First Of Season (first-of-season.com) en op het Festival, volgens de voorwaarden.

1.7 Festivalbezoeker: De natuurlijke persoon die in het bezit is van een geldig geregistreerd First Of Season Festival Ticket op zijn/haar naam (zoals bepaald in deze overeenkomst) en uiteindelijk de producten en/of diensten van het Festival gebruikt volgens de Overeenkomst.

1.8 Klant: de consument, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die de Overeenkomst aangaat voor de aankoop van de Festivalproducten en/of -diensten zoals hierin bepaald.

1.9 Officieel Verkoopkanaal: Festivalproducten en/of -diensten kunnen enkel worden aangekocht via de Festivalorganisator dan wel, voor zover van toepassing voor het Festival, een Ticket Partner momenteel Eventsquare. De Festivalproducten en/of -diensten die via de Festivalorganisator worden aangeboden, worden verwerkt via Eventsquare, de dienstverlener van de Festivalorganisator.

1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en het Officiële Verkoopkanaal (zoals van toepassing) voor de aankoop van Festivalproducten en/of -diensten. Deze overeenkomst bestaat uit de onderhavige Voorwaarden, de aankoopbevestiging en andere bepalingen die als bijlage bij deze Voorwaarden zijn gevoegd of waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, en/of de aankoopbevestiging en de algemene voorwaarden.

1.11 Overmacht: Elk van de volgende gebeurtenissen waarvan het optreden de nakoming van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) uit hoofde van de Overeenkomst en/of het Festival onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig maakt: een daad van God, onvermijdelijk ongeval, brand, staking of ander arbeidsconflict, oorlog of oorlogsdreiging, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, uitvaardiging, regel, bevel of handeling van enige regering of overheidsinstantie, falen van technische faciliteiten, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), pandemie (met inbegrip van een gezondheidspandemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of enige gebeurtenis of omstandigheid waarover een partij redelijkerwijs geen controle heeft, zoals van toepassing. Slecht weer wordt in principe niet beschouwd als overmacht, met dien verstande echter dat indien dergelijke weersomstandigheden ernstig of dreigend genoeg zijn om een verklaring van de toepasselijke overheidsinstanties te doen uitgaan dat de omstandigheden de openbare veiligheid bedreigen, een dergelijke weersomstandigheid hieronder als overmacht zal worden beschouwd.

1.12 Eventsquare: Eventsquare exploiteert een online platform voor ticketverkoop en toegangsbeheer en is door de Festivalorganisator ingehuurd als leverancier om haar platform ter beschikking te stellen van de Festivalorganisator die zo een Overeenkomst kan aangaan met de Klant voor de verkoop van bepaalde Festivalproducten en -diensten zoals vermeld in deze overeenkomst.

1.13 Ticket Refund Fee: indien een toegangsticket voor het Festival dat werd gekocht bij de Festivalorganisator (via het platform Eventsquare), na aankoop wordt terugbetaald, volgens de hier vermelde terugbetalingsbepalingen, dan wordt voor elk terugbetaald ticket een Ticket Refund Fee van €5 aangerekend en dus in mindering gebracht van het terugbetalingsbedrag.

1.14 Ticket Partner: voor zover van toepassing voor het Festival, de officiële partners van de Festivalorganisator die uitdrukkelijk vermeld staan op Home – First Of Season (first-of-season.com) en ticketformules voor het Festival aanbieden.

1.15 Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, inclusief de bijlagen.

1.16 Waiting List: Indien een tickettype of alle festival tickets uitverkocht zijn, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor een Waiting List te openen. Door U te registreren op de Waiting List, geeft U de Festivalorganisator de toestemming om U te contacteren indien er terug tickets beschikbaar zijn en kunnen de tickets aan u aangeboden worden via Waiting List verkopen.

 1. Toepassingsgebied van de Voorwaarden

2.1 Algemene bepalingen

De bijlagen maken integraal deel uit van deze Voorwaarden. De Klant wordt verzocht/aangeraden om deze Voorwaarden na te lezen voor ze het festival gaan te bezoeken. We zorgen extra voor een QR code op de tickets zodat onenigheid kan worden uitgesloten.

Indien u niet alleen Festivalproducten en/of -diensten voor uzelf maar ook voor anderen aanschaft, dan herinneren wij u eraan dat het uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid valt om die mensen te informeren over deze Voorwaarden en alle andere algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw aankoop.

2.2 Ticket Partners en Travel Partners

2.2.1 Wanneer u Festivalproducten koopt via een Ticket Partner, dan is de Ticket Partner, respectievelijk de Travel Partner (en niet de Festivalorganisator) uw contractant. U gaat een rechtstreekse Overeenkomst aan met hen en u bent dan ook onderworpen aan hun eigen algemene verkoopvoorwaarden met alsook de voorwaarden van Sjavieee Events.

Het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van dergelijke Ticket Partner, respectievelijk, Travel Partner om u een exemplaar van de toepasselijke algemene voorwaarden te bezorgen, inclusief deze Voorwaarden, tijdens het aankoopproces en uiterlijk bij het afsluiten van de Overeenkomst met u. De Festivalorganisator Sjavieee Events is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van u.

 1. Festivalproducten en/of -diensten: algemene bepalingen

3.1 Leeftijdsgrens

3.1.1 De minimumleeftijd voor toegang tot het Festival is 18. Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt, ook niet als de betrokkene wordt begeleid door een ouder, voogd en/of andere volwassene, ook niet indien de Klant 18 wordt binnen het jaar van de festivaleditie. De Festivalorganisator zal de toegang tot het Festival ontzeggen als bijvoorbeeld uit de hierna vermelde identiteitscontrole blijkt dat de Festivalbezoeker die leeftijd niet heeft bereikt bij de aanvang van het Festival.

3.2 Officiële Verkoopkanalen

3.2.1 Festivalproducten en/of -diensten kunnen alleen via de Officiële Verkoopkanalen worden gekocht.

3.2.2 Festivalproducten en/of -diensten die op een andere wijze zijn verkregen (via een ander verkoopkanaal of door op een of andere wijze de procedure te omzeilen die is voorgeschreven ), worden door de Festivalorganisator niet als geldig beschouwd en de Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de houder van het Festivalticket de toegang tot het Festival te weigeren.

3.3 Ticketverkoop

Algemeen

3.3.1 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om toegangstickets voor het Festival die niet beantwoorden aan de bepalingen van dit Artikel 3, te annuleren en opnieuw te koop aan te bieden.

3.3.2 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om uw aankoop te annuleren om technische redenen (bijv. bij overschrijding van bestaande quota).

3.4 Toegangsticket voor het Festival

3.4.1 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om andere ticketverkoopmomenten te organiseren dan hierboven vermeld. Indien van toepassing, zullen de bijzondere voorwaarden voor die specifieke verkoop worden gepubliceerd op Home – First Of Season (first-of-season.com) zodat de Main Buyer een geïnformeerde aankoop kan doen.

3.5 Festival Bracelet NOG NIET VAN TOEPASSING voor editie 2024

3.5.1 Voor elk gekocht en gepersonaliseerd toegangsticket voor het Festival, bezorgt de Festivalorganisator u een First Of Season Festival Bracelet toegekent, die moet worden geregistreerd voordat toegang tot het Festival kan worden verleend aan de Festivalbezoeker. Een First Of Season Festival Bracelet is persoonlijk en kan slechts één (1) persoon toegang geven tot het Festival.

3.5.2 De First Of Season Festival Bracelet dienen opgehaald te worden aan de ingang van het Festival. De Festivalorganisator kan ook de optie aanbieden bij aankoop een bijkomende Shipping Fee te betalen om de First Of Season Festival Bracelets op voorhand, vanaf begin februari, naar de Main Buyer toe te sturen. De Bracelets worden in dit laatste geval verstuurd naar het leveringsadres dat u tijdens het aankoopproces opgeeft. U kunt slechts één (1) leveringsadres voor uw aankoop invoeren. Het is niet mogelijk verzending van uw First Of Season Festival Bracelet nog na aankoop toe te voegen.

3.5.3 Het is niet mogelijk om de leveringsadressen voor uw First Of Season Festival Bracelets te wijzigen nadat u uw aankoop hebt voltooid, tenzij u binnen een dergelijke periode van woonplaats bent veranderd. In dat geval moet u de Festivalorganisator een officieel document van de lokale autoriteiten voorleggen, waaruit blijkt dat U van woonplaats bent veranderd. Uiterste datum voor een ander leveringsadres wegens verandering van woonplaats is 3 maanden voor het festival. De Festivalorganisator kan geen garanties bieden voor de wijziging van leveringsadres voor aanvragen die na die datum worden ontvangen.

3.5.4 Doet U Uw aankoop via een Ticket Partner of een Travel Partner, dan worden de opties voor het leveringsadres of andere wijzigingen aan Uw bestelling uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van die partijen.

Voor Festivaltickets die worden gekocht tijdens de Pick-Up-verkoop, wordt verzending van de First Of Season Festival Bracelets niet aangeboden.

Toegang tot het Festival en identiteitscontrole

3.5.5 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de identiteit van iedereen die het terrein van het Festival betreedt, te controleren (of te laten controleren door aangeduide vertegenwoordigers). Indien men zich niet kan identificeren, wordt de Festivalbezoeker de toegang tot het Festival geweigerd. Een geldig identiteitsbewijs kan een geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs zijn. Kopieën van identiteitsdocumenten worden niet aanvaard.

3.5.6 Een geweigerde toelating in het kader van Artikel 3.5.5 geeft niemand recht op terugbetaling.

3.5.7 Om veiligheidsredenen is het Festivalbezoekers die in het bezit zijn van een ticket voor het Festival en het festivalterrein verlaten, niet toegestaan om het festivalterrein opnieuw te betreden tot de volgende dag.

Personalisering

3.5.8 Elk toegangsticket voor het Festival wordt u bezorgd via een e-ticket en elk toegangsticket moet worden gepersonaliseerd door naam, e-mailadres en nationaliteit van de Festivalbezoeker in te voeren. De Festivalbezoeker kan uzelf zijn of andere mensen voor wie u tickets koopt.

3.5.9 Tenzij anders vermeld door de Festivalorganisator, moet deze personalisering van het toegangsticket voor het Festival plaatsvinden binnen de periode die vermeld staat in de bevestigingsmail van het ticket die u wordt opgestuurd. Na deze periode is de personalisering definitief en kunnen de verstrekte persoonsgegevens niet meer worden gewijzigd.

Andere diensten

3.5.10 De First Of Season Festival Bracelet dient niet alleen als toegangsticket voor het Festival. Gekochte tokens worden ook geüpload op deze armband. De Festivalbezoeker is verplicht om zijn/haar First Of Season Festival Bracelet te scannen om het terrein van het Festival te betreden, exclusieve zones waar de Bracelet toegang toe geeft en om toegang te krijgen tot/gebruik te maken van de gekochte Coins.

Verlies of diefstal van uw First Of Season Festival Bracelet

3.5.11 U bent als enige verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw First Of Season Festival Bracelet na ontvangst van de Festivalorganisator (conform de bepalingen van deze Voorwaarden).

3.5.12 Indien dit om welke reden dan ook buiten de redelijke controle van de Festivalorganisator valt (met inbegrip van fouten in de persoonlijke gegevens die u bezorgt tijdens de registratie- en aankoopprocedure, of omdat het postpakket met de First Of Season Festival Bracelet niet kan worden afgeleverd door de postdiensten in het land van bestemming), dan moet u contact opnemen met de Festivalorganisator, zodat hij voor u een ophaling van het First Of Season Festival Bracelet kan regelen aan de Box Office op het Festival. Alleen de Main Buyer (in het bezit van een geldig e-ticket en ID) kan zijn First Of Season Festival Bracelet ophalen.

3.5.13 In geval van verlies of diefstal op grond van Artikel 3.5.11 en 3.5.12 is de Festivalorganisator nooit verplicht tot terugbetaling van de verzendingskosten.

 1. Annuleringen en terugbetalingen

4.1 Voor aankopen bij de Festivalorganisator (via het platform Eventsquare) kunnen annuleringen en terugbetalingen alleen worden verwerkt zoals hier is voorzien.

Voor aankopen bij een Ticket Partner of een Travel Partner wordt het annulerings- en terugbetalingsbeleid uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Ticket Partner, respectievelijk, de Travel Partner. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.

 1. Aansprakelijkheid

5.1 Aansprakelijkheid van de Klant en Festivalbezoeker

Weigering van toegang

5.1.1 Wie deze Voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot het festivalterrein geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan, tenzij hier iets anders wordt overeengekomen.

5.1.2 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Festival of andere evenementen die door de Festivalorganisator en zijn verbonden ondernemingen worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Voorwaarden (bijvoorbeeld als u drugs verkoopt op het Festival).

Vervolging

5.1.3 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om elke houder van vervalste Festivaltickets en Festival Bracelets te vervolgen.

5.2 Aansprakelijkheid van de Festivalorganisator

Rechtstreekse schade

5.2.1 De Festivalorganisator is alleen aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een overtreding door de Festivalorganisator. Uitgesloten van vergoeding zijn (i) gevolgschade en (ii) opzettelijke schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van de schadelijdende partij.

5.2.2 De Festivalorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële Festivalparking. Dergelijke parkings worden altijd op eigen risico gebruikt.

Annulatie, verplaatsing of uitstel van het Festival

5.2.3 De Festivalorganisator kan het Festival annuleren, verplaatsen of uitstellen om welke reden dan ook, inclusief Overmacht. U heeft recht op vergoeding van de afgesproken waarde zie bovenstaande van uw ticket in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Verdere (directe of indirecte) schadevergoeding kan niet worden gevorderd.

6 Festivalproducten en/of -diensten die bij de Festivalorganisator zijn gekocht

6.1 Platform Eventsquare

Festivalproducten en -diensten kunnen rechtstreeks bij de Festivalorganisator worden gekocht, via het platform Eventsquare. Een aankoop kan enkel worden verwerkt nadat de aankoopprijs volledig betaald is:

 • Toegangsticket voor het Festival
 • Add-Ons uitgegeven door de Festivalorganisator (bv, lockers, parking, pendeldiensten of andere add-ons die worden aangeboden).

6.1.1 De Voorwaarden en het Privacybeleid van de Festivalorganisator en de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Eventsquare worden in volledige tekst beschikbaar gesteld en moeten worden aanvaard alvorens een aankoop kan worden gedaan.

6.2 Tokens

6.2.1 Tokens kunnen worden gekocht via de website van First Of Season Festival en op het Festival en op een First Of Season Festival Bracelet voor misschien in de toekomst (in 2024 nog niet van toepassing) worden geüpload. De aankoop en het gebruik van tokens zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden die zijn uiteengezet in Bijlage 3, Wie zijn/haar eerste tokens koopt via First Of Season, wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

6.3 Online geschillenbeslechting

6.3.1 De Festivalorganisator informeert U hierbij over het bestaan van het platform ‘Online Dispute Resolution’ van de Europese Unie. Een verzoek voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan worden aangevraagd via http://ec/europa.eu/odr

 1. Festivalproducten en/of -diensten aangekocht bij een Ticket Partner of Travel Partner

7.1 Wanneer u Festivalproducten en/of -diensten via een Ticket Partner koopt, is de Ticket Partner, respectievelijk de ticket Partner (en niet de Festivalorganisator) uw contractant. U gaat een Overeenkomst met hen aan en bent onderworpen aan hun eigen voorwaarden voor de aankoop, evenals aan deze Voorwaarden en Bijlagen.

Het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Ticket Partner, respectievelijk, deTravel Partner om u een exemplaar van de toepasselijke algemene voorwaarden te bezorgen tijdens het aankoopproces en uiterlijk bij het afsluiten van de Overeenkomst met u. De Festivalorganisator is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van u.

7.2 Voor aankopen bij een Ticket Partner dan wel een Travel Partner wordt het annulerings- en terugbetalingsbeleid uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Ticket Partner, respectievelijk, de Travel Partner. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1 Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de collisieregels.

8.2 Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Antwerpen, met uitsluiting van alle andere rechtbanken. De Festivalorganisator behoudt zich echter het recht voor om een vordering in te dienen bij de rechtbank die op grond van de wettelijke jurisdictieregels bevoegd zou zijn.

 1. Overige bepalingen

Indien een bepaling in deze Voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden of het overige deel van die bepaling volledig van kracht en wordt deze bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Bijlage 1: Toegang tot het Festival

 1. Openingsuren van het Festival

1.1 De openingsuren van het Festival zijn als volgt (onder voorbehoud van wijziging):

Vrijdag 03/05/2024

21u00 – 02u00

Zaterdag 04/05/2024

16u00 – 02u00

1.2 De line-up van de artiesten bepaalt de toegankelijkheid van het aantal podia en de openingsuren van elk podium. Buiten de openingsuren van een podium is de podiumzone niet toegankelijk voor het publiek.

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om Festivalbezoekers die later dan een uur voor het einde van de festivaldag aankomen, de toegang tot het festivalterrein van First Of Season Festival te weigeren, ook al is de Festivalbezoeker in het bezit van een geldig toegangsticket voor het Festival.

 1. Festivalprogramma

2.1 De Festivalorganisator kan zichzelf om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annuleringen van artiesten) gedwongen zien om het Festivalprogramma te wijzigen of aan te passen en om podia van het Festival te sluiten. In dat geval blijft het toegangsticket van het Festival geldig en worden geen toegangstickets terugbetaald of omgeruild.

Bijlage 2: Huisregels

Bij een bezoek aan First Of Season Festival gelden de volgende huisregels voor alle bezoekers (de ‘Huisregels’).

De Huisregels worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften. Als men een ticket koop van First Of Season is men automatisch akkoord met al de huisregels en voorwaarden.

TICKETS EN BRACELETS

 • Binnen de wettelijke grenzen zijn First Of Season Festival tickets en/of bracelets niet terugbetaalbaar noch omruilbaar.
 • In geval van verlies of diefstal van First Of Season Festival tickets en/of bracelets worden deze niet vervangen noch terugbetaald.
 • Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere adolescenten.
 • De organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalbezoeker te controleren bij de controle van het ticket en/of het scannen van het Festival Bracelet. Indien u geen geldig identiteitsbewijs kunt voorleggen, is de beveiliging bevoegd om u de toegang tot het Festival te weigeren. Als geldige identificatiedocumenten worden beschouwd: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Kopieën worden niet geaccepteerd. Indien u betrapt wordt op een vals identiteitsbewijs, wordt dit beschouwd als identiteitsfraude en wordt u de toegang tot het Festival geweigerd. U zult ook strafrechtelijk worden vervolgd.
 • Tickets en/of Bracelets voor First Of Season Festival mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de Festivalorganisator.
 • Bracelets voor First Of Season Festival mogen niet worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de officiële ticketverkoper of Festivalorganisator. De Festivaltickets die zonder deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de officiële ticketverkoper en/of de Festivalorganisator worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het Festival. De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich ook het recht voor om tickets voor First Of Season Festival te annuleren, zodra is vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets voor First Of Season Festival te koop zijn aangeboden. De kosten als gevolg van deze annulering worden teruggevorderd van de koper.
 • Wijzigingen in de line-up leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het Festivalticket.
 • Vervalsing van het ticket of Bracelet voor First Of Season Festival zal worden vervolgd.
 • Bezoekers van First Of Season Festival mogen geen zones betreden waarvoor hun ticket/bevoegdheid geen toegang verleent (bijvoorbeeld de VIP-zone, perszones, backstage, privé terrein, podia, enz.); indien dit wel wordt gedaan mag de security de bezoeker van het festivalterrein verwijderen

TOEGANGSCONTROLE

 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. Indien deze voorwerpen aanwezig zouden zijn op het terrein van het Festival, zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de festivalgangers in gevaar kunnen brengen.
 • De toegang tot het terrein van First Of Season Festival kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het terrein van First Of Season Festival terrein worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker: (de volgende lijst is niet exhaustief):
 • onder invloed is van alcohol of drugs;
 • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
 • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Organisator of andere autoriteiten;
 • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz;
 • het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
 • in het bezit is van verboden voorwerpen;
 • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
 • weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

VEILIGHEIDSCONTROLE

 • De toegang tot het terrein van het Festival impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door de Festivalorganisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen.
 • Iedereen die het terrein van First Of Season Festival wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot het terrein van het Festival, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels van het Festival (zoals hierin opgenomen) te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de eigenaar ervan de toegang tot het Festival te weigeren. Er wordt geen terugbetaling gedaan.
 • Iedereen die aanwezig is op het terrein van First Of Season Festival moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van de Festivalorganisator of zijn bevoegde vertegenwoordigers op het terrein van het Festival, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Festival te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor:
  • om het Festival te onderbreken of stop te zetten;
  • om te voorkomen dat bezoekers het terrein van het Festival verlaten tot nader order;
  • om bezoekers te vragen het terrein van het Festival te verlaten;
  • om bezoekers de toegang tot het terrein van First Of Season Festival te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsticket.

om zones te betreden waarvoor hun Bracelet geen toegang verleent (de Comfortzone, perszones, backstage, front of house, podia, enz.);

om op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere constructies op het festivalterrein te klimmen;

om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;

om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;

om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisator;

voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;

om te roken op plaatsen waar dit verboden is;

om in het openbaar te urineren;

om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;

om een voertuig zonder een officiële parkeersticker van de Organisator te parkeren. Auto’s kunnen worden weggesleept op kosten van de eigenaar;

om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;

om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van First Of Season Festival te stelen.

om vuur te maken;

om aan crowdsurfing te doen;

om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet verwijzen naar een politieke, sociale beweging of groepering. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden.

VERBODEN VOORWERPEN

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van First Of Season Festival:

zelf eten en drinken meebrengen naar First Of Season Festival;

drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;

deodorant of parfum in verpakkingen van meer dan 100 ml

andere voorwerpen (paraplu’s, parasols, camerastatieven, laserpennen, enz.) waarvan het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers van het Festival;

projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;

brandbare producten of materialen en spuitbussen;

pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);

andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, …);

banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;

dieren (behalve blindengeleidehonden);

drones.

 • De volgende voorwerpen zijn wel toegestaan op het terrein van First Of Season Festival:

blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking;

wegwerp- of pocketfototoestellen;

inschuifbare paraplu’s zonder pin (geen parasols);

plastic zeilen en dekens om op te liggen/zitten;

zonnebrandcrème, cosmetische producten, deodorant in verpakkingen tot 100 ml;

verfrissers / verstuivers, kleine rugzakken of andere zakken.

Selfie-sticks die in uitgeschoven toestand minder dan 1 m lang zijn en die uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.

 • Het is verboden om vuur te maken.
 • Om de veiligheid van First Of Season Festival en de andere Festivalgangers te vrijwaren, mag u zichzelf niet onherkenbaar vermommen.

DRUGSBELEID = NULTOLERANTIE

 • First Of Season Festival heeft een absoluut nultolerantiebeleid ten aanzien van drugs. Het is verboden om op de festivalterreinen drugs te gebruiken. Indien u daarop wordt betrapt, wordt u van het terrein van het Festival verwijderd. Dit beleid wordt streng toegepast en betekent in relevante gevallen dat de zaak aan de politie wordt overgedragen. Alle bezoekers krijgen de mogelijkheid om drugs in speciale drugstonnen te deponeren voordat ze het festivalterrein betreden zonder dat dit (gerechtelijke) gevolgen heeft.
 • Het is verboden om drugs te verhandelen op het terrein van het Festival. Als een dergelijke inbreuk aan het licht komt, wordt u van het terrein van het Festival verwijderd en aan de politie overgedragen.
 • Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Bij verdenking of daadwerkelijk bezit van illegale of gevaarlijke wapens, is de beveiliging bevoegd om u te stoppen.
 • Indien een bezoeker om gezondheidsredenen bepaalde medicatie voorgeschreven krijgt, moet hij/zij een geldig medisch attest voorleggen alvorens toestemming te krijgen om die specifieke medicatie mee te brengen op het festivalterrein.

HET FESTIVALTERREIN – SCHADE AAN MATERIALEN

 • De locatie van First Of Season Festival, is een bos. Daarom worden alle bezoekers verzocht om hun steentje bij te dragen om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Op het festivalterrein, de camping en de parking is duidelijk aangeduid waar u uw afval kunt achterlaten.
 • De Festivalorganisator levert veel inspanningen en zet veel mankracht in om van First Of Season Festival een magische wereld te maken. Wij vragen elke Festivalganger om het nodige respect te tonen! Afscheuren, breken of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal van de Festivalorganisator, inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van het Festival. De toegang wordt voor de rest van het Festival geweigerd en kan voor de volgende jaren worden geweigerd.
 • Bezoekers van First Of Season Festival mogen niet klimmen op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op het festivalterrein;

MERCHANDISE

De officiële merchandise van First Of Season Festival is alleen te koop op het Festival, en, eventueel op de officiële webshop van First Of Season Festival.

FOTO’S EN VIDEO-OPNAMEN – CAMERABEWAKING

 • Tijdens het Festival worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmt. Door het terrein van het Festival te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door WAT MEDIA en haar partners.
 • Camerabewaking op First Of Season Festival wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Festival en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek.
 • De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalganger te controleren. 

 • Digitale fotocamera’s en/of videocamera’s zijn toegestaan op het terrein met uitzondering van (semi-)professionele apparatuur. Ons advies: maak zoveel mogelijk filmpjes en zet ze op je social media kanalen. 


TOILETTEN

 • Gebruik van de toiletten is betalend op First Of Season Festival. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Wordt u betrapt op urineren in het openbaar, dan loopt u het risico dat u wordt verwijderd van het terrein van het Festival.

ROKEN

Het is verboden om binnen in tenten te roken.

VEILIGHEID VOOR EN RONDOM HET PODIUM

CROWDSURFING VERBODEN

Crowdsurfing is verboden op First Of Season Festival. Verwijdering van het festivalterrein wanneer deze regel niet wordt nageleefd, is het logische gevolg.

Bezoekers van First Of Season Festival mogen geen in- en uitgangen en nooduitgangen blokkeren.

VERLIES OF BESCHADIGING

 • De artiesten en de organisatoren van First Of Season Festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

OVERMACHT

 • De Festivalorganisator kan First Of Season Festival alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de Evenementenorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om First Of Season Festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: terroristische dreigingen, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, pandemieën, ziekte van artiesten, uitval en/of vertraging van technische voorzieningen, uitval en/of vertraging van vervoermiddelen, enz.
 • De Festivalorganisator kan zich genoodzaakt zien om podia te sluiten wegens weersomstandigheden of andere gebeurtenissen van overmacht. Dit leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

PARKING

 • Er is parkeergelegenheid in de buurt van het terrein van First Of Season Festival. Tijdens de Add-Onsale kunt u ook een parkeerticket kopen waarmee u op een van de parkings kunt parkeren. Het is niet mogelijk om een specifieke parkeerplaats of een specifieke parking te reserveren. Na betaling ontvangt u een Add-On die u kunt gebruiken om uw auto te parkeren. De periode voor de Add-Onsale zal worden aangekondigd op onze website. Het is ook mogelijk om tegen contante betaling gebruik te maken van de parking zonder Add-On.
 • De bezoeker stemt er uitdrukkelijk mee in om de Organisator te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan, diefstal van of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële parkings van het Festival.

BEPERKING

 • Bezoekers met een beperking kunnen op vertoon van een blauwe parkeerkaart gebruikmaken van de gereserveerde parking. Wij verzoeken u om ons vooraf te verwittigen indien u gebruik wenst te maken van deze parking, door een e-mail te sturen naar sjavieee.crew@gmail.com
 • Op het hele terrein is op sommige plaatsen verharding aangebracht om het festivalterrein goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Bijlage 3: Betalingen

3.1 Betalings mogelijkheden

Tijdens First Of Season Festival is het mogelijk om cash te betalen, dus met contanten, maar ook met een bankkaart of telefoon die verbonden is met uw betaalgegevens.

In de toekomst is er de mogelijkheid dat er gewerkt gaat worden met een Braclet, dit staat hier boven al uitgelegd

2.2 Andere transacties

Alle andere transactiegeschillen moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan de crew op First Of Season Festival.

2.3 Ondersteuning in geval van verlies of diefstal van de waarde

2.3.1 De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de betaalmiddelen (tokens of andere betaalmiddelen)

Bijlage 4: Add-On Sale

 1. Algemeen

1.1 Een Add-On is een extra aankoop van goederen en/ of diensten bij de Festivalorganisator of (voor zover van toepassing) een onafhankelijke derde partij aangeduid door de Festivalorganisator, bovenop de Festivalproducten en/of diensten bijvoorbeeld, lockers of pendeldiensten, en parking, die actief zijn op of rond het Festivalterrein. Een Add-On wordt gepromoot en te koop aangeboden door de Festivalorganisator (via Eventsquare of, conform de aanduiding door de Festivalorganisator, via het platform van de desbetreffende derde partij).

Als u een Add-On koopt, is de bovengenoemde derde partij (voor zover van toepassing, afhankelijk van de diensten die onder de Add-On vallen) uw contractant. U gaat een Overeenkomst met hen aan en bent onderworpen aan hun eigen voorwaarden voor de verrichte aankoop. Merk op dat deze voorwaarden doorslaggevend zijn in geval van conflict of onduidelijkheid. De Festivalorganisator is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van u.

NOTE. De klant is akkoord met al de voorwaarden hierboven vermeld na aankoop van al onze festivalproducten en is er zich van bewust dat deze voorwaarden moeten worden nageleefd wanneer ze ons terrein/festival betreden.

Indien de bovenstaande voorwaarden niet worden nageleefd trekt Sjavieee Events zich volledig terug en heeft het geen enkele verantwoordelijkheid meer.